Tuy nhiên đây chỉ là một cuộc khảo sát được tiến hành bởi HyTrust, trong đố số lượng các doanh nghiệp cho biết họ sẽ lựa chọn Microsoft Azure áp đảo so với Amazon Web Service.