Việc so sánh ai đó hay quên với não cá vàng là việc hoàn toàn sai.