Loại chất liệu độc đáo này có thể được dùng trong xây dựng các tòa nhà và con đường phát sáng trong tương lai.