Vậy là việc đăng kí smartOTP đã được làm chặt chẽ hơn.