Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, chúng ta có thể quan sát được 150 sao băng mỗi giờ.