Ứng dụng nhắn tin có thể là cuộc cách mạng to lớn tiếp theo.