Theo báo cáo mới nhất của The New York Times một nửa iPad, đặc biệt là các mẫu cao cấp, được mua bởi các chính phủ và các tập đoàn lớn.