Có thể Google là môi trường hỗ trợ cho nghiên cứu sản phẩm tuyệt vời nhưng lựa chọn rời khỏi “ông lớn” mới là cách đưa sản phẩm phát triển.