Sự khác biệt giữa nồng độ muối của hai loại nước đã tạo ra được dòng điện.