Tiếp tục là một hình thức câu like mới được những tài khoản bán hàng online nâng cấp để câu like câu share.