Yahoo đã chẳng còn lại gì nhiều, mới đây lại đánh mất những gì mà họ đang có.