Nếu chuyển vùng tài khoản Apple ID bị yêu cầu nhập thẻ tín dụng thì hướng dẫn trong bài viết sẽ giải quyết vấn đề giúp bạn.