Tuy nhiên mức giá cho dự án này lên tới 21 tỷ USD.