Pin dòng chất lỏng có nhiều ưu điểm, nhưng thiết kế và vận hành phức tạp. Phát minh mới của MIT có thể thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp năng lượng.