Có vẻ như tình trạng Internet hiện tại đã khiến Viettel không thể ngồi yên được rồi.