Không chỉ các trang bị chuyên dụng, nhiều vật dụng thường ngày từng được mang vào không gian vì các mục đích khác nhau.