Chỉ với khối lập phương nhỏ này, bạn chẳng cần phải dùng đến remote điều khiển nữa.