Ngoài ảnh hưởng tới các thiết bị Linux lỗ hổng bảo mật này còn tồn tại trong các phiên bản Android từ 4.4 KitKat trở xuống.