Một bước tiến thể hiện rõ ràng quan điểm rằng trong thời đại này, thông tin là vũ khí.