Đây là lần đầu tiên phía Apple thừa nhận họ đang làm việc với dự án AR.