Những hình ảnh, đoạn nhạc của Crack Intro lâu đời như chính bản thân của Internet vậy.