Start-up vốn là một thế giới không bao giờ dễ dàng, đặc biệt ở Việt Nam.