Trong bối cảnh đó, bài post dạng video lại trở thành cứu cánh cho nhiều fanpage.