Trong khi Apple chuyển đổi biểu tượng cảm xúc hình khẩu súng lục thành súng nước thì Microsoft đã làm điều ngược lại.