Các tin "giật tít" quá đà là một sự phiền nhiễu không nhỏ, và Facebook đang cố gắng loại trừ nó.