SymGym được lập trình để thay đổi độ nặng của bàn điều khiển dựa theo bối cảnh trong game.