Thay vì mở cùng lúc quá nhiều trang web, giờ đây chúng ta chỉ cần All-in-One Messenger là đủ.