Cụ thể, toàn bộ tin tức trên mạng của nước này phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng và nếu chính phủ không duyệt, nó sẽ không được phép đăng tải với bất kỳ hình thức nào.