Khi đó biết đâu ứng dụng từ bằng sáng chế này còn có thể giúp bạn thoát kiếp cô đơn dài hạn.