Đây là một cách khác để hiểu sâu về tính cách con người chứ không phải chỉ là trình độ của họ.