Ban tổ chức thông báo từ hôm qua rằng nước trong bể hoàn toàn an toàn, nhưng nhóm nghiên cứu PWTAG lại không nghĩ như vậy.