Ý tưởng tốt nhưng vẫn còn nhiều khó khăn tồn tại khi đưa TEB ra thực tế.