Tương tự như Nga, cơ quan an ninh Việt Nam đã đưa khuyến cáo về Pokemon GO.