Nhảy dù không cần dù không còn là chuyện viễn tưởng nữa rồi nhé.