Không chỉ có mỗi Windows Phone, Windows 10 nay đã “chơi” với cả Android.