Giống với một căn phòng, tâm hồn cũng cần được dọn dẹp để suy nghĩ thông suốt và hiệu quả làm việc tăng cao hơn.