Không chỉ gặp vấn đề về chi phí, nếu như gặp lỗi, rất có thể tương lai của thế hệ vi xử lý mới sẽ vô cùng tăm tối.