Công nghệ mới này diễn ra như phim viễn tưởng vậy.