Google đã bắt đầu di dời 2.500 nhân viên sang trụ sở mới tại London.