Một lựa chọn ghi chú hoàn hảo cho công việc trên màn hình desktop Windows 10.