Lần đầu tiên được gắn chân giả vào năm 2007, đến nay cô voi này vẫn sống khỏe và được thay chân đều đặn.