Bằng cách sử dụng dãy số Fibonacci, dù có bị xáo trộn chung với cả bộ bài đi chăng nữa thì nhà ảo thuật cũng sẽ có thể dễ dàng đoán ra lá bài bạn đã chọn trước đó.