Dưới đây là bức thư của cây viết Joanna Stern của Wall Street Journal gửi cho CEO Tim Cook.