Phát hiện mới được công bố về sóng hấp dẫn đã một lần nữa chứng minh thiên tài Einstein đã sai!