Tổng thiệt hại mà "Ông vua của spam" gây ra cho đến nay ước tính khoảng 1 tỉ USD, theo số liệu của tòa án.