Trên thực tế, mô hình trang trại nuôi gián có thể mang về 160.000 USD hay 3,5 tỉ đồng trong mỗi năm.