Đây là 4 thông điệp không được nói ra nhưng lại thể hiện rất rõ thái độ của Apple với các thị trường, các nhóm khách hàng và nhà phát triển tiềm năng của mình.