Justin O'Beirne, cựu lãnh đạo mảng lập bản đồ của Apple, đã dành thời gian sử dụng Google Maps và nhận ra một số điểm khác biệt.