Tuy nhiên chẳng ai biết điều này mang lại tác dụng gì, ngoại trừ việc nếu vô tình rơi xuống đất, ta sẽ có một vết nứt vỡ trên toàn điện thoại thay vì chỉ màn hình như mọi khi.