Giả thuyết khủng khiếp này có thể đem lại nhiều suy nghĩ điên rồ về đạo đức.